מועצה מקומית באר יעקב - עמוד הבית

קו חינמי לדיווח תקלות מים וביוב 1-800-101-290
מוקד עירוני לתושב 08-9281082 , 106
עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

תלונות הציבור

מתוקף תפקידי כממונה על תלונות הציבור על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח - 2008, הריני להודיע על אפשרות הגשת תלונות על פי הקבוע בהוראות החוק כדלקמן:

הגשת תלונה
כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא מקום ברשות המקומית ובלבד שהתקיימו שני אלה:
המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.
המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

דרך הגשת התלונה
תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין עליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

סייגים:
בתלונות אלה לא מתקיים בירור אלא אם מצא נציב תלונות הציבור שיש סיבה המצדיקה את בירורן:
תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין, או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;.
תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית (כמו על ועדת ערר לענייני ארנונה);
תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, אולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, תשי"ח–1958 [נוסח משולב]‏.
תלונה אנונימית ותלונה שהוגשה לאחר שעבר שנה מיום המעשה לא תטופל, אלא אם נציב תלונות קבע אחרת.
נציב תלונות הציבור מביא את נושא התלונה לידיעת המנהל שהתלונה בתחום אחריותו ולראש המועצה.
העלה בירור תלונה כי היא מוצדקת, מצביע נציב תלונות הציבור על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לתיקונו, ויכול הוא להמליץ בפני המועצה על סעד למתלונן לפי העניין, אך אין זו האחרונה חייבת לפעול לפי קביעת הנציב.

 

  

 

מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור

מר משה מזרחי

 

      פנייה ישירה

 

רח' ז'בוטינסקי 2, באר-יעקב

 

טלפקס: 08-9785339

 

 

     לחץ להורדת טופס תלונה להדפסה

 

עבור לתוכן העמוד