ראשי |  בעלי תפקידים  |  הודעות המועצה  |  מכרזים ודרושים |  פרוטוקול ישיבות מועצה  | צו ארנונה 2017 | צור קשר
דבר ראש המועצה המקומית
לחץ כאן

לאתר מרכז קהילתי לב הבאר
לחץ כאן 

מועצה מקומית באר יעקב מזמינה ספקים/ קבלנים, המעוניינים להשתתף במכרזי זוטא מטעמה, להגיש בקשה לצרפם לספר הקבלנים ו/ או הספקים של העירייה.
כל ספק/ קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי וקבלני העירייה, חייב להגיש הצעתו על גבי טופס ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.
בקשה שלא תמולא כראוי ו/ או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים, לא תידון.
הבקשות תוגשנה במעטפה סגורה, עליה יצוין: "בקשה לרישום בספר ספקים/ קבלנים", במסירה אישית בתיבת הדואר של מחלקת הרכש בבניין מועצה מקומית באר יעקב,
רחוב ז'בוטנסקי 1 , או בדואר רשום לפי הכתובת: מועצה מקומית באר יעקב מחלקה לרכש ואספקה
.

 
 טפסים להורדה                                                                       פרסום מכרזים ודרושים
                              
טופס בקשה להצטרף לרשימת הספקים
                                                                                         
טופס בקשה קבלנים מטעם חברה
 
טופס קבלנים שותפות
 
קבלנים וספקים הרשאים להשתתף במכרזם

       טלפון קווי : 08-9281082
קו חינמי לפניות צרכנים בנושא
מים וביוב
1800101290

     

נוהל הקצאות/תבחינים
להקצאת קרקע
לחץ כאן
         דוח מבקר המועצה 2015

דפי האתר
דף הבית
לשכת המועצה
חינוך
צור קשר
גני ילדים
רשימת מחלקות
מחלקות
יצירת קשר

מועצה מקומית באר יעקב
ת”ד 5, רח’ ז’בוטינסקי 2
מיקוד: 70300
טלפטן: 08-9785444 
טפסים להורדה
 


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים