ראשי |  בעלי תפקידים  |  הודעות המועצה  |  מכרזים ודרושים |  פרוטוקול ישיבות מועצה  | צו ארנונה 2017 | צור קשר
דבר ראש המועצה המקומית
לחץ כאן

לאתר מרכז קהילתי לב הבאר
לחץ כאן 

תאריך: כ"ח באב, התשע"ו

                                                                                                                             1 בספטמבר 2016

קול קורא לאיתור מועמדים לכהונה

בוועדת הערר לענייני ארנונה שליד המועצה

המועצה המקומית באר יעקב מתכבדת בזאת לפנות לציבור, בהתאם להוראת סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976 ובהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/12, לבקש הצעות מועמדות לכהונה בוועדת הערר לענייני ארנונה שליד המועצה.

וועדת הערר לענייני הארנונה הינה גוף מעין שיפוטי, וחבריה מתמנים על-ידי מליאת המועצה לתקופה של 4 שנים ורשאים להתמנות לתקופת כהונה נוספת.

העבודה בוועדה מזכה, על-פי החלטת מליאת המועצה, את חבריה בגמול בהתאם להוראות משרד הפנים.

תנאי סף לחברות בוועדת הערר לענייני ארנונה:

·         אזרחות ישראלית.

·         תושב המועצה המקומית באר יעקב.

·         אינו עובד מדינה במשכורת, שעבודתו קשורה בענייני המינהל המחוזי או השלטון המקומי, או שעבודתו עלולה להביא לסתירה או אי התאמה בין תפקידו בשירות המדינה ובין תפקידו כחבר וועדת ערר לענייני ארנונה.

·         אינו עובד במשכורת במועצה.

·         ללא עבר פלילי.

·         ללא חובות ארנונה למועצה.

·         לא יתמנה ולא יכהן כחבר וועדת הערר, מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר וועדת הערר לבין עניין אחר שלו.

דרישות נוספות:

ידע וניסיון רלבנטי בתחום מיסוי מוניציפאלי.

תואר אקדמי רלבנטי – יתרון.

תנאי סף לכהונת יושב ראש וועדת הערר (בנוסף על תנאי הסף דלעיל):

·         רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין בישראל.

·         עסק ברציפות או לסירוגין, לא פחות מ- 5 שנים, מהן לפחות שנתיים בארץ, באחד מאלה: עריכת דין, שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל, הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה מוכר למשפטים.

·         ידע וניסיון בתחום דיני מיסוי מוניציפאלי ודיני השלטון המקומי.

קורות חיים ומסמכים רלבנטיים יש למסור במעטפה סגורה לציין: "קול קורא – איתור מועמדים לוועדת ערר לענייני ארנונה" בלשכת מנכ"ל המועצה וזאת עד ליום 01 באוקטובר 2016, שעה 12:00.

הפניה בלשון זכר אך מופנית לנשים ולגברים כאחד.

                                                                                                                                               

בברכה,

                                                                                                                                                ניסים גוזלן,

                                                                                                                                                ראש המועצה      


       טלפון קווי : 08-9281082
קו חינמי לפניות צרכנים בנושא
מים וביוב
1800101290

     

נוהל הקצאות/תבחינים
להקצאת קרקע
לחץ כאן
         דוח מבקר המועצה 2015

דפי האתר
דף הבית
לשכת המועצה
חינוך
צור קשר
גני ילדים
רשימת מחלקות
מחלקות
יצירת קשר

מועצה מקומית באר יעקב
ת”ד 5, רח’ ז’בוטינסקי 2
מיקוד: 70300
טלפטן: 08-9785444 
טפסים להורדה
 


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים