ראשי |  בעלי תפקידים  |  הודעות המועצה  |  מכרזים ודרושים |  פרוטוקול ישיבות מועצה  | צו ארנונה 2017 | צור קשר
דבר ראש המועצה המקומית
לחץ כאן

לאתר מרכז קהילתי לב הבאר
לחץ כאן 

הודעה על שינויים בתעריפי המים והביוב

הרינו מביאים לידיעתכם את השינויים שחלו בתעריפי המים והביוב החל מיום 1.1.2016.

התעריפים נכנסו לתוקף לפי החלטת רשות המים והביוב -הגוף האחראי לפי חוק להסדרת תעריפי  המים והביוב.

תעריפי המים:

להלן פירוט תעריפי המים מיום 1.1.2016 למגורים:

תעריף כמות מוכרת - 7.676  ₪  לכל 1 מ"ק .

תעריף לכמות נוספת- 12.355 ₪ לכל 1 מ"ק מעבר לכמות המוכרת.

התעריפים הללו כוללים את התעריף בעד שרותי ביוב .ומבטל חובת תשלום אגרת ביוב למעט

ביחס לצרכנים שרוכשים שרותי  ביוב בלבד.

תעריפי  ביוב:

תעריף זה מיועד לצרכנים שאינם מחוברים לרשת המים של המועצה אולם, מערכת

הביוב מחוברת לרשת האיסוף הסילוק והטיהור העירוני.

התעריף לצרכן שאינו עוסק מורשה -2.792 ₪

התעריף לצרכן שהינו עוסק מורשה -2.386 ₪

החיוב בחשבון המים והארנונה התקופתי הקרוב מתייחס לצריכת שירותי מים והביוב

שחלקם בדצמבר 2015 וחלקם בחודשים ינואר-פברואר 2016 ייערך באופן המשקלל

את התעריפים שחלו בתקופות הרלוונטיות.

החשבון התקופתי הבא לחודשים מרץ - אפריל 2016 יציג את התעריפים המעודכנים

במלואם כפי שנקבעו על-ידי רשות המים.

מידע מפורט יותר אודות התעריפים שקבעה רשות המים ניתן למצוא בספר התעריפים המפורסם באתר האינטרנט של רשות המים, בכתובת WWW.WATER.GOV.IL

 

                                                                          בכבוד רב ,

 

                                                                          מחלקת הגבייה

 

                                                             

                  

 


       טלפון קווי : 08-9281082
קו חינמי לפניות צרכנים בנושא
מים וביוב
1800101290

     

נוהל הקצאות/תבחינים
להקצאת קרקע
לחץ כאן
         דוח מבקר המועצה 2015

דפי האתר
דף הבית
לשכת המועצה
חינוך
צור קשר
גני ילדים
רשימת מחלקות
מחלקות
יצירת קשר

מועצה מקומית באר יעקב
ת”ד 5, רח’ ז’בוטינסקי 2
מיקוד: 70300
טלפטן: 08-9785444 
טפסים להורדה
 


האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים