בקשה למתן הנחה בהתאם לסעיף (א) (10) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג, 1993- משפחה חד הורית

בנוסף הנני להצהיר כי אינני נשוי/אה ואין לי בן/בת זוג הידוע/ה בציבור * שדה חובה
שמות ילדי עד גיל 18 ו/או עד גיל 21 באם משרת בצה"ל או בשרות לאומי: * שדה חובה
שם הילדת.זשנת לידהכתובת מגורים

יש לצרף: 1. צילום תעודת הזהות של המבקש. 2. אישור מהשלישות הראשית - במידה ואחד הילדים משרת בשירות סדיר. 2. הסכם שכירות עדכני - במידה והנכס מושכר. 3.אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבת ילדים.

Browser not supported