הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי. קוד מוסד 1094

באופן קבוע כהוראת קבע בכרטיס אשראי, אחת לחודש.

פרטי כרטיס האשראי:

Browser not supported

שובר זה נחתם על ידי בלי לנקוב במס' התשלומים ובסכומיהם, הואיל וניתנה על ידי הרשאה לספק להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שיפרט הספק למנפיקה. הרשאה זו תפקע בהודעה לספק. הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק ויישא מספר אחר, בחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בשובר זה. לתשומת לבכם ! יש להעביר את טופס לאחר מילוי למחלקת החינוך. לשאלות ניתן לפנות לטלפון מחלקת החינוך טל: 08-9785498 , 08-9785497 לשליחת הטופס למחלקת הגבייה לצורך עדכון לשלוח לפקס - 073-3800916.

תשלומי גני ילדים.pdf