החלטת ראש המועצה בעניין קבלת תרומה מאנונימי לטובת מחשב לכל ילד

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2016 בדבר אישור קבלת תרומה ע"י הרשות המקומית, לאחר שעיינתי בהמלצת וועדת התרומות של המועצה, אשר הוקמה בהתאם להוראות נוהל זה, הריני להחליט על קבלת התרומה שבנדון. יוצב שלט סימלי להנצחת שם הורי התורמים בבית-ספר "בראשית". בהתאם