החלטת ראש המועצה בעניין קבלת תרומה - רוטרי

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2016 בדבר אישור קבלת תרומה ע"י הרשות המקומית, לאחר שעיינתי בהמלצת וועדת התרומות של המועצה, אשר הוקמה בהתאם להוראות נוהל זה, הריני לאשר קבלת תרומה מטעם עמותת אזור רוטרי ישראל בסך 4,000 ₪ לטובת מחשבים לילדים. בהתאם להוראות הנ