תנאים וכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לפי סעיף 5(י) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין)


הודעה לציבור

תנאים וכללים למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לפי סעיף 5(י) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין)

ביום 15.4.2019 פורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2019 תנאים וכללים למתן פטור מארנונה לשירות הציבור בהתאם לסעיף 5 (י) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) 1938

המועד האחרון להגשת בקשה לפטור בשנת 2021 הינו עד ליום 1.4.2021.

על אף האמור, רשאית ועדת משנה של וועדת הנחות, בהרכב יושב ראש וועדת ההנחות, גזבר ויועץ משפטי, לבקשתו של מוסד, להאריך את המועד להגשת בקשה לפטור על-ידי המוסד,

ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 30 יום ומטעמים מיוחדים שירשמו.  

בקשת הארכת מועד יש להגיש לא יאוחר מיום 18.4.2021 בשעה 12.00  למייל: miri@b-y.org.il

ולוודא טלפונית 08-9785312