הודעה לציבור


המועצה המקומית מזמינה בזאת תאגידים רשומים, העומדים בתנאים שלהלן, לעשות שימוש במבני חינוך, שתעמיד המועצה לצורך הפעלת קייטנה ו/או פעילות קיץ חד-פעמית,  בתמורה כספית, (שימוש חד-פעמי), על בסיס כל הקודם זוכה.
על התאגיד לעמוד בתנאים הללו:

  • על הזוכה חלה החובה להמציא רישיון עסק כדין להפעלת הפעילות /קייטנה.
  • פועל שלא למטרות רווח (רשום כמלכ"ר ברשויות המס).
  • עיקר פעילותו בתחום החינוך ו/או ספורט ו/או תרבות ו/או דת.
  • בעל ניסיון בהפעלת קייטנות או מסגרות חינוכיות בלתי פורמליות עבור לפחות 100 ילדים, ב-3 השנים הקודמות להגשת הבקשה.
  • בעל כל האישורים הנדרשים מטעם משרד החינוך.
  • מתחייב לפעול ע"פ הקריטריונים והמחירים הקבועים בחוק הפיקוח על הקייטנות. (את כל המסמכים במעטפה שתיבדק)

מבקש שימצא מתאים, יידרש לחתום על הסכם התקשרות עם המועצה, ולהפקיד בידי המועצה ערבות להבטחת קיום התחייבויותיו.
לפרטים: נא לפנות לגב' רינת איבגי  מ"מ רכזת מכרזים והתקשרויות , עד ליום 10.6.18  בשעה 13:00 טלפון 08-9785324