יאיר ושדישעות קבלה לעובדי העירייה

ימים א', ג', ה', בין השעות : 08:30-13:00

ביום ג', אחה"צ, בין השעות: 16:00 - 18:30

ימים ושעות מענה טלפוני

יום ב', בין השעות: 08:30 - 13:00.

יום ד', בין השעות: 08:30 - 13:00.

טלפון מזכירות - 08-9785307/402

תכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלויות
תקנון למניעת הטרדה מינית לעובדי העירייה

טפסים לעובדי העירייה בלבד:
ערכת קליטה לעובד/ת חדש/ה בעירייה
גליון להזמנת עובד/ת 
קבלת סיוע ללימודים אקדמיים
רישום פרטי רכב
בקשה להשתלמות עמיתים
בקשה להשתלמות
אישור שעות עבודה
הצהרת נסיעות
בקשה לחופשה
התחייבות לשמירת סודיות
טופס הצהרה בדבר העדר טובת הנאה מחוזה עם המועצה ו/או עיסוק נוסף
טופס 101
עזרי חינוך - נספח א'
מילוי טופס לקליטת סייעות בגנים ובבתי הספר
מילוי טופס לקליטת מדריכים/ות בבתי הספר

יאיר ושדי
סמנכ"ל מנהל אגף כח אדם
תמיר אייטגב
מנהל מערכות מידע ומחשוב
08-9785418
מיכל ברמלי
מזכירת אגף מנהל ומשאבי אנוש