אישור הנדסי.

במסגרת תהליך הרישוי נדרשת גם בדיקה כי העסק עומד בתכליות דיני תכנון ובנייה.

את הבדיקה תערוך הוועדה המקומית לתכנון ובניה "מצפה אפק".

במידה והעסק המבוקש תואם את היעוד והשימושים שנקבעו בהיתר הבנייה ואת השימושים המותרים על פי התב"ע (תכנית בניין עיר) ניתן לאשר את  הבקשה.

במידה ויתגלה כי בעסק יש חריגות בנייה תוציא הוועדה המרחבית המלצה לסירוב לבקשה. חשוב לציין במסגרת חוק רישוי עסקים נקבעו כללים בהם ניתן לאשר רישיון עסק במקרים שמוגדרים בחוק גם בבניין שאינו עומד בדיני תכנון ובנייה.
 

במידה ויתגלה בבדיקה כי בעסק יש בנייה ישנה לא מוסדרת שאין כנגדה הליכים משפטיים או מנהליים תפעל המחלקה להעלות את הבקשה לבחינה במסגרת פורום לבדיקת חריגים על פי הנחיות  היועץ המשפטי לממשלה לרישוי עסק במבנים לא מוסדרים. וכן הוראות חוק רישוי עסקים בתיקון 34 סעיף 8א1 לחוק שמגדירות באיזה מקרים רשאי מהנדס הוועדה המרחבית  לאשר רישיון עסק במבנה שאינו עומד בדיני תכנון ובנייה. החלטת תימסר לך על ידי מנהל/ת מחלקת רישוי עסקים.

(קישור: מפרט אחיד לאישור רישוי עסק במבנים שאינם תואמים דיני תכנון ובנייה)

"שימוש חורג".    או "שינוי שימוש לצרכי עסק"

בזמן הבדיקה ההנדסית תיבדק התאמת העסק ליעוד של היתר הבניה וליעוד של הקרקע על פי התב"ע.. במידה וימצא שהעסק אינו תואם תב"ע, יידרש העסק לעבור תהליך של הוצאת היתר "שימוש חורג" על פי חוק תכנון ובנייה ובמידה והבקשה לשימוש חורג לא תאושר,  רשות הרישוי תוציא לעסק סירוב.
במידה והעסק תואם את השימושים המותרים בתב"ע אך אינו תואם את ההיתר, יידרש העסק לעבור הליך של "שינוי שימוש לצרכי עסק".

 

במקרה של "שימוש חורג" תופנה למחלקת רישוי בנייה שבוועדה המקומית מצפה אפק להגשת בקשה להיתר שימוש חורג או בקשה  "לשינוי שימוש לצרכי עסק" לפי הצורך. הנחיות להגשת הבקשה תקבל במחלקת הנדסה שבוועדה המקומית מצפה אפק.

במסגרת תהליך השימוש חורג חובה להיעזר בבעל מקצוע מוסמך להוצאת היתרים שיבצע עבורך את כל התהליך.

נדרשת הגשת בקשה לשימוש חורג עם תכנית הנדסית מתאימה.

נדרשים פרסומים בעיתון לצורך קבלת התנגדויות.

נדרשת החלטת ועדה מקומית או רשות רישוי לפי חוק תכנון והבנייה.

לעיתים יהיו לוועדה דרישות נוספות

לעיתים תידרש לשלם היטל השבחה.

היטל השבחה:

  • במידה וניהול העסק במבנה המבוקש מהווה שימוש חורג, לאחר החלטת הוועדה המרחבית לאשר את הבקשה  יערך במקום סקר שמאות ותיקבע לך שומת היטל השבחה. לתשומת ליבך, היטל ההשבחה חל על פי חוק על בעל הנכס הרשום במסמכי רישום המקרקעין (הטבו)
  • במקרה של שימוש חורג מהיתר הבנייה בלבד, אתה זכאי לקבל היתר שימוש חורג ורישיון עסק לאחר תשלום של 25 אחוז בגובה סכום השומה שחלה על הנכס.
  • במקרה של שימוש חורג מתב"ע אתה זכאי לקבל היתר שימוש חורג ורישיון עסק לאחר תשלום 40 אחוז מגובה סכום השומה שנקבעה לך.
    על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התו"ב, העירייה תיגבה את ייתרת הסכום מבעל הנכס כפי שגובים ארנונה. והטיפול בנושא מול הרשויות, אינו באחריותך עוד.
  • ערר על גובה השומה:
     לאחר שנקבעה לעסק שומת השבחה בסכום שאינו מקובל עליך או על הדרישה כולה ניתן להגיש ערר לשמאי מכריע שאת פרטיו תוכל לקבל במחלקת הנדסה של הוועדה המקומית "מצפה אפק".

ערר על סירוב הוועדה המקומית  לאשר לך שימוש חורג או לאשר מתן הרישיון.

ערר על סירוב הוועדה לאשר לך שימוש חורג תוגש לוועדת ערר המחוזית לנושא תכנון ובנייה. את הערר ניתן להגיש לבד אך רצוי להיעזר בבעל מקצוע מהתחום המשפטי הבקיא בתכנון ובנייה או מהנדס או אדריכל.

הוועדה המקומיתלתכנון ובניה  מצפה אפק:

קבלת קהל

ימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 08:00 - 12:00
 

קבלת קהל במחלקת היטל השבחה

ימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 09:00 - 12:00
 

קהלת קהל למהנדסת הוועדה

יש לתאם פגישה מראש באמצעות שליחת מייל לכתובת [email protected]

מענה טלפוני

ימים שני ורביעי בין בשעות 09:00 - 15:00

טלפון 03-9302051  

פקס     03-9048569

כתובת הוועדה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "מצפה אפק"
רחוב בן ציון גליס 9 - אזור תעשייה סגולה, פתח תקוהמיקוד 49277