קיימות תוכניות בנין עיר שונות לאזורי העיר השונים.
כל תכנית מגדירה אזור המיועד למגורים, למלאכה, לתעשייה, למינהל, למסחר או לאזורים מעורבים.
כמו כן לכל בנין יש תכנית והיתר בניה מפורטים המגדירים השימושים המותרים בו,
אין להעלות על הדעת כי יפתחו וינוהלו בתי עסק, שלא במסגרת התכנון ההנדסי ואישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "מצפה אפק", כפי שאושר על ידי גורמי התכנון המוסמכים, אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד מאת הגורמים המוסמכים.
 
קיימים בתי עסק הקשורים בבריאות הציבור והחייבים מכוח החוק לעשות סידורים מוקדמים, לשמור על הניקיון ההיגיינה, תנאי תברואה נאותים ושמירה על שלום הציבור ובריאותו.
 
קיימים בתי מלאכה ותעשיות המוציאים שפכים ופסולת, עשן וריחות לוואי, ועל מנת למנוע הוצאתם לרשות הרבים, יש לעשות סידורים מוקדמים הנדרשים לשם כך.
 
קיימות תעשיות מזון שלשם הפעלת קווי היצור שלהן דרושים אמצעים למניעת זוהמה ולכלוך, על מנת להבטיח מוצר על פי האישור והתקן הניתן ליצורו.
 
קיימים סוגי עסקים, שלהפעלתם דרושות דרכי גישה ושינויים במבנה, התקנת סידורי ביטחון, מתקני נוחיות, מים וכו'. לשם שמירה על כל אלה מתמשך התהליך עד לאישור בית העסק והוצאת הרישיון לניהולו, בכפיפות להוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו.
 
הרישיון מאשר, כי אכן נעשו, סודרו והותקנו כל אותם דברים המתירים הפעלתו של בית העסק, וכי מולאו כל דרישות החוק.
 
לתשומת לב, הוצאת רישיון עסק הינו תהליך מורכב  המחייב בדיקות גורמי רישוי שונים ועמידה בדרישותיהם שלעיתים עולות כסף רב. 
לא מומלץ לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית כולל שינויים בעסק קיים לפני שבדקת כי ניתן יהיה להוציא רישיון עסק בכתובת בה מדובר.

למה חשוב להוציא רישיון עסק:

חוק רישוי עסקים מחייב הוצאת רישיון עסק לעסק שנקבע כטעון רישוי.
הוצאת רישיון מבטיחה שהפעלת העסק בטוחה שלא תפגע בציבור הלקוחות של העסק ובתושבי הישוב והבאים בשעריו.

העדר רישיון יגרום לסנקציות משפטיות עד לסגירת העסק.

במקרים רבים הביטוח במקרה של שריפה או אסון לא יהיה תקף ללא רישיון.

גופים ציבוריים רבים, מתנים את השימוש בעסק בכך שיש לו רישיון כדין. גופים אלו לא יתקשרו עם העסק, לא ירכשו ממנו מוצרים ולא ישתמשו בשירותיו ללא רישיון.  

עסקים גדולים שעוסקים ביצוא נדרשים להציג רישיון.

הוצאת הרישיון מבטיחה עסק איכותי יותר, נגיש יותר, ומגדילה את סיכויי הצלחתו.

קישור לתקנות רישוי עסקים