משה מזרחי, CIA,CISA,CRMA,MBA

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח החוק ומהווה נדבך חשוב ביותר במערך השלטון המקומי.

תפקידיו, סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר המועצה נקבעו בפקודת המועצות, בפקודת העיריות ובחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, המחייב קיום ביקורת פנימית בכל גוף ציבורי.

התיקון לפקודת המועצות (מס' 47) נכנס לתוקף בתאריך 8.1.2008 וקבע, בין היתר, כי הסעיפים הרלוונטיים בפקודת העיריות בעבודת מבקר הרשות, יחולו גם על מבקרי מועצות מקומיות.

מבקר המועצה הוא תפקיד סטטוטורי, כלומר פונקציה שאינה תלויה.

הוראות החוק מקנות למבקר המועצה מעמד עצמאי, זאת כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית, אולם הביקורת הפנימית הינה חלק מהארגון ולמען הארגון.

להלן תפקידי המבקר:

  • לבדוק אם פעולות הרשות, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.

  • לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.

  • לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת. במסגרת תפקידו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש המועצה, סגני ראשי המועצה, חברי המועצה ועובדי המועצה.

הביקורת בנוסף על יישומה לגבי כלל יחידות המועצה, יכול שתעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת.

מדי שנה מגיש המבקר דוח המרכז את דוחות הביקורות שנערכו במהלך השנה, פירוט הלקויים שנמצאו והמלצות למניעת הישנותם.

בנוסף, המבקר רשאי להגיש דוח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שיראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

דוח מבקר המועצה, לאחר הדיון בו במועצת העירייה, מתפרסם בציבור.

עד למועד הדיון בדו"ח מבקר המועצה במליאת המועצה, חל איסור בחוק לפרסם את דוח מבקר המועצה, חלק ממנו וכל ממצא ביקורת של מבקר המועצה.


ניתן להשאיר הודעות ואחזור בהקדם

טלפקס: 08-9785339

דוא"ל: Moshem@b-y.org.il