טפסים להורדה

כללי

כוח אדם

נכסי העירייה- הקצאות מקרקעין

הודעות פרסום בדבר החלטות על התקשרות בפטור ממכרז לשירותי ניהול ו/או פיקוח עם משכ"ל

מאגר יועצים

מכרזי העמותה לפנאי וקהילה

פרסומי קול קורא

התקשרות העירייה עם ספק יחיד